તું કહું કે તમે? - અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
 
 
ગીતસંગ્રહ, 2012, 2014, 2017 રન્નાદે પ્રકાશન ISBN 978-93-82456-05-6 Rs.85/-