પીટ્યો અશ્કો - અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
 
 
હાસ્ય કવિતાસંગ્રહ, 2012, 2014, 2017 રન્નાદે પ્રકાશન ISBN 978-93-82456-06-