ડાળખીથી સાવ છૂટાં - અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
 
 
પ્રતિબદ્ધ કવિતા, 2012, 2014, 2017 રન્નાદે પ્રકાશન ISBN 978-93-82456-08-7 Rs.80/-