વ્યવહારુ ક્રિયાપદકોશ (અં.ગુ.)
 
 
વર્બ ડિક્શનરી, 2012, 2013 ડબલ્યૂ.બી.જી.પ્રકાશન ISBN 978-93-82345-10-7 Rs.60/-