શબ્દોદય - ડૉ. અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
 
 
વિવેચનસંગ્રહ, 2012, 2014, 2017 રન્નાદે પ્રકાશન ISBN 978-93-82456-09-4 Rs.150/-