દૂરસુદૂર અંતરિક્ષમાં
 
 
TRANSLATION, 2013 RANNADE PRAKASHAN ISBN 978-93-82456-91-9 Rs.225/-