પ્રેસ / ઍવોર્ડ
 • સાહિત્ય અકાદમી યુવા પુરસ્કાર - ૨૦૧૩, સાહિત્ય અકાદમી, નવી દિલ્હી (૨૦૧૩)
 • યુવા ગૌરવ પુરસ્કાર - ૨૦૧૨, ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી, ગુજરાત સરકાર, ગાંધીનગર (૨૦૧૩)
 • દાસી જીવણ એવાર્ડ - ૨૦૧૩-૧૪, ગુજરાત સરકાર, ગાંધીનગર (૨૦૧૩-૧૪)
 • વિશેષ સન્માન - ૨૦૧૪, દક્ષિણ ગુજરાતનો ગુજરાતી અધ્યાપક સંધ (૨૦૧૪)
 • ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી શ્રેષ્ડ પુસ્તક પરિતોષિક-૩, (પગરવ તળાવમાં, કવિતાવિભાગ)
 • ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી શ્રેષ્ડ પુસ્તક પરિતોષિક - ૩, (પીટયો અશ્કો, હાસ્યકવિતાવિભાગ)
     
       
   
     
   
   
       
   
     
   
   
       
   
     
   
     
       
   
     
   
   
       
   
     
   
   
       
   
     
   
     
       
   
     
   
   
       
   
     
   
   
       
   
     
   
     
       
   
     
   
   
       
   
     
   
   
       
   
     
   
     

  1 2 NEXT
    Dr. Ashok Chavda (M.D.C., Ph.D., NET, LL.B., M.A.)
    +91 94266 80633
    a.chavda@yahoo.co.in
  bedil@ashokchavda.com
   
     
   
  | | | | | |
   
      Designed By : aaditya info solutions